توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
آموزش ایمن سازی در برابر امواج الکترومغناطیسی در مدرسه سفارت ایتالیا

آموزش ایمن سازی در برابر امواج الکترومغناطیسی در مدرسه سفارت ایتالیاشرکت دانش بنیان توسعه فناوری های نوین سلامت سینا مستقر در مرکز رشد فناوری‌های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف دوره آموزشی ایمن سازی و حفاظت در برابر امواج الکترومغناطیسی را در مدرسه سفارت ایتالیا با حضور دانش¬آموزان و مسئولین مدرسه برگزار کرد.