توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
اتحادیه بین المللی EMF

اتحادیه بین المللی EMF به صورت مستقل و با حضور کارشناسان علمی تجربی در فرآیندهای زندگی با تمرکز بر روی سلامت فعالیت میکند. کارشناسان طیف گسترده ای از علوم بیولوژی، فیزیک، پزشکی و اپیدیمیولوؤی را در مقیاس الکترون و مولکول تا سلول های زنده، بافت ها و عملکرد سیستم های گوناگون بدن را تحت پوشش قرار میدهند. آنها به صورت جهانی بر روی مشکلات بیولوژیکی مشاهده شده ناشی از مجاورت تابش غیر یونیزاسیون تحقیق کرده و به بررسی تهدید سلامت جامعی ناشی از پرتوگیری طولانی مدت میپردازند.