بازدید جناب آقای دکتر ستاری، معاونت محترم ریاست جمهوری از شرکت سلامت سینا در مراسم افتتاحیه پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف