برگزاری سمینار آموزشی ایمن سازی ساختمان در برابر امواج در شرکت عمران شهر جدید اندیشه

روز دوشنبه 30 مهر 1397 دوره آموزشی ساختمان سازی با رویکرد استفاده از فناوری های نوین در جهت توسعه پایدار در شرکت عمران شهرهای جدید شهر اندیشه برگزار شد. این دوره توسط شرکت دانش بنیان توسعه فناوری های نوین سلامت سینا با همکاری شرکت عمران شهر جدید اندیشه برنامه ریزی شد.

در این سمینار شهردار، اعضای شورای شهر، اعضای دفتر نظام مهندسی، اعضای شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، کارکنان اداره مخابرات، کارکنان اداره برق و جمعی از پیمانکاران محترم حضور داشتند. هدف از برگزاری این دوره آشنایی شرکت کنندگان با مصالح جدید و تکنیک های نوین در جهت بکارگیری آنها در پروژه های ساختمانی جدید بود. یکی از موضوعات اصلی این دوره تاثیر امواج الکترومغناطیس  بر سلامت انسان و اهمیت به کارگیری راهکارهای محافظتی در جهت ایمن سازی ساختمان ها در برابر این امواج اعم از منازل و محیط کار بوده است.

در این سمینار نکاتی نیز در مورد حفاظت فردی در برابر امواج به شرکت کنندگان توضیح داده شد که مورد استقبال قرار گرفت.