حضور شرکت سلامت سینا در نمایشگاه بین المللی محیط زیست، انرژی های تجدیدپذیر، بهره وری و صرفه جویی انرژی

شرکت سلامت سینا در راستای انجام مسئولیت اجتماعی خود، در تاریخ 2-5 اسفند ماه 1396 در نمایشگاه بین المللی محیط زیست، انرژی های تجدیدپذیر، بهره وری و صرفه جویی انرژی شرکت کرد.

این نمایشگاه برای معرفی شرکت های فعال در حوزه محیط زیست برگزار شده بود که حضور شرکت سلامت سینا مورد استقبال مخاطبین قرار گرفت.