نامه شرکت سلامت سینا به دفتر سازمان بهداشت جهانی (WHO) در تهران جهت همکاری