چاپ مصاحبه جناب آقای علی زینلی مدیر عامل شرکت دانش بنیان سلامت سینا با روزنامه خبر جنوب در مورد لزوم استفاده منسوجات ضد امواج