توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
انجمن ایمنی زیستی ایران

انجمن ایمنی زیستی ایران به منظور گسترش و پیشبرد ایمنی زیستی و ارتقای این فناوری و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزش و پژوهش در زمینه های مربوط به ایمنی زیستی، با همکاری متخصصین در سال ۱۳۸۲ شروع به فعالیت نمود. از آنجایی که امواج الکترومغناطیس یکی از عوامل خطر زا در زمینه ایمنی زیستی جامعه می باشد، شرکت توسعه فناوری های نوین سلامت سینا با عضویت در این انجمن، در صدد ایجاد محیطی ایمن و عاری از هرگونه امواج می باشد.