توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران

با برگزاری اولین گردهمایی متخصصین آموزش بهداشت کشور در شهر همدان در تاریخ ۱۰/۴/۱۳۷۶ و تصویب پیش نویس اساسنامه انجمن در اولین جلسه مجمع عمومی انجمن در تاریخ ۱۲/۸/۱۳۷۶ ،انجمن علمی آموزش بهداشت ایران به منظور ارتقاء علمی رشته و افزایش ارائه خدمات کمی و کیفی به جامعه در ابعاد آموزشی و پژوهشی، با مجوز کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۷۷ فعالیت خود را به طور رسمی آغاز نمود.