توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
کارگاه آموزشی عوارض امواج الکترومغناطیسی و شیوه های ایمن سازی در دانشگاه صنعتی شریف

برگزاری کارگاه آموزشی عوارض امواج الکترومغناطیسی و شیوه های ایمن سازی در سالن کنفرانس دانشگاه صنعتی شریفاین کارگاه توسط مرکز الکترومغناطیسی دانشگاه شریف برگزار گردید و جناب مهندس مطاعی مطالبی در مورد عوارض امواج الکترومغناطیسی را ارایه نمودند. همچنین موارد عملی در رابطه با ایمن سازی در برابر امواج الکترومغناطیسی توسط شرکت دانش بنیان توسعه فناوری های نوین سلامت سینا مستقر در مرکز رشد فناوری های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف آموزش داده شد.