خانم سوسن غلامرضائی

خانم سوسن غلامرضائی

soosan-gholamrezayi
دانشجوی دکترا علوم وفناوری نانو- پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه کاشان

سوابق آموزشی

  دکتری

 • دانشجوی دکترا علوم و فناوری نانو – نانوشیمی از سال 1392 تا کنون
  عنوان پروپوزال دفاع شده: بازیابی انرژی با استفاده از سلول های خورشیدی رنگدانه ای نانوساختار بر پایه ی نانوذرات استرانسیوم تیتانات و استفاده از نانوکاتالیست های فلز-منگنز اکسید مختلف به عنوان مدلی برای کمپلکس اکسید کننده ی آب در فوتوسیستم II
  استاد راهنما: پروفسور مسعود صلواتی نیاسری
 • کارشناسی ارشد

 • دانش آموخته ی سال 1392 رشته علوم و فناوری نانو (نانوشیمی) – پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه کاشان
  عنوان پایان نامه: تهیه و شناسایی نانوساختارهای سرب تلورید و نقره تلورید با روش هیدروترمال
  استاد راهنما: پروفسور مسعود صلواتی نیاسری
 • کارشناسی

 • دانش آموخته رشته شیمی محض سال 1390 از دانشگاه شهید باهنر کرمان
  عنوان پایان نامه: تهیه الکل با استفاده از تخمیر نان خشک
  استاد راهنما: دکتر مهدی موسوی

فعالیت‌های آموزشی

 • تدریس دروس شیمی، المپیاد شیمی و آزمایشگاه شیمی از مهر 92 به مدت یک سال تحصیلی در دبیرستان غیرانتفاعی دکتر محمد قریب کاشان

افتخارات

 • رتبه دوم المپیاد دانشجویی شیمی قطب 7 کشوری در سال 1390

مقالات ISI

 1. “Sonochemical Synthesis and Photocatalytic Properties of Metal Hydroxide and Carbonate (M:Mg, Ca, Sr or Ba) Nanoparticles”
  H.R .Momenian, S. Gholamrezaei, M. Salavati Niasari, B. Pedram, F. Mozaffar, D. Ghanbari,
  Journal of Cluster Science, 24 (2013) 1031–1042, DOI 10.1007/s10876-013-0595-y
 2. “Novel Precursors for Synthesis of Dendrite-like PbTe Nanostructures and investigation of photoluminescence behavior”
  S. Gholamrezaei, M. Salavati-Niasari, M. Bazarganipour, M. Panahi, S. Bagheri
  Advance powder technology, 25 (2014) 1585-1592, DOI 10.1016/j.apt.2014.05.007
 3. “Synthesis and application of lead telluride nanoparticles for degrediation of organic pollution”
  S. Gholamrezaei, M. Salavati-Niasari, D. Ghanbari
  Journal of Industrial and Engineering Chemistry 20 (6), 4000-4007, DOI 10.1016/j.jiec.2013.12.103
 4. “Investigation the activity and stability of lysozyme on presence of magnetic nanoparticles”
  B.Shareghi, S. Farhadian, N. Zamani, M. Salavati-Niasari, H. Moshtaghi, S. Gholamrezaei
  Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 21(2015) 862-867, DOI 10.1016/j.jiec.2014.04.024
 5. “Preparation of honeycomb magnetic Co3O4 nanostructures from trans, trans, trans- [Co(py)2(H2O)2(SCN)2] as a new precursor”
  S. Gholamrezaei, M. Salavati-Niasari, H. Hadadzadeh, M.T. Behnamfar, K.Saberian,
  Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry, 45 (2015) 74-79, DOI:10.1080/15533174.2013.818035
 6. “A facile hydrothermal method for synthesis different morphologies of PbTe nanostructures”
  S. Gholamrezaei, M. Salavati-Niasari, D. Ghanbari,
  Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 20 (2014) 3335-3341, DOI 10.1016/j.jiec.2013.12.017
 7. “Synthesis, characterization and photovoltaic studies of CuInS2 nanostructures”
  M. Salavati-Niasari; S.M. Hosseinpour-Mashkani; F. Mohandes; S.Gholamrezaei
  Journal of Materials Science: Materials in Electronics (JMSE), 26 (2015) 2810-2819, DOI 10.1007/s10854-015-2762-4
 8. “Solid State Synthesis of Cobalt Oxide Nanohexagonales̋
  A. Kkhansari, M. Salavati Niasari, S. Gholamrezaei
  Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry, 45 (2015) 1063-1068, DOI:10.1080/15533174.2013.862677
 9. “Photo-catalyst tin dioxide: synthesis and characterization different morphologies of SnO2 nanostructures and nanocomposites”
  A. Esmaeili-Bafghi-Karimabad, D. Ghanbari, M. Salavati-Niasari, L. Nejati-Moghadam, S. Gholamrezaei
  Journal of Materials Science: Materials in Electronics (JMSE), 26 (2015) 6970-6978, DOI 10.1007/s10854-015-3316-5
 10. “The Effect of Mg (OH)2 Nanoparticles on the Thermal Stability and Flame Retardancy of Paraloid Nanocomposites”
  H. R. Momenian; M. Salavati-Niasari; D. Ghanbari; B. Pedram; F. Mozaffar; S. Gholamrezaei
  Journal of NanoStructures, 4 (2014) 99-104
 11. “Hydrothermal Synthesis of Bi2S3 Nanostructures and ABS-Based Polymeric Nanocomposite”
  D. Ghanbari; M. Salavati-Niasari; S. Karimzadeh; S. Gholamrezaei
  Journal of NanoStructures, 4 (2014) 227-232
 12. “Stability and enzyme activity of lysozyme in the presence of Fe3O4 nanoparticles”
  B Shareghi, S Farhadian, N Zamani, M Salavati-Niasari, S Gholamrezaei
  Monatshefte für Chemie-Chemical Monthly, DOI 10.1007/s00706-015-1520-x
 13. “Investigation of presence different surfactant on morphologies of PbTe nanostructures”
  S. Gholamrezaei, M. Salavati Niasari
  Sumy State University, 2014, URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37136
 14. “Synthesis and Characterization of BiFeO3 Ceramic by Simple and Novel Methods”
  O. Amiri, M.R. Mozdianfar, M. Vahid, M. Salavati-Niasari, S. Gholamrezaei
  High Temperature Materials and Processes, DOI 10.1515/htmp-2015-0045
 15. “Facile synthesis of GeO2 nanostructures and measurement of photocatalytic, photovoltaic and photoluminescence properties”
  L. Nejaty-Moghadam, A. Esmaeili-Bafghi-Karimabad, S. Gholamrezaei, M. Hamadanian, M. Salavati-Niasari
  Journal of Materials Science: Materials in Electronics (JMSE), 10.1007/s10854-015-3227-5
 16. “Photo-degradation of organic dyes: simple chemical synthesis of various morphologies of tin dioxide semiconductor and its nanocomposite”
  L. Nejati-Moghadam, D. Ghanbari, M. Salavati-Niasari, A. Esmaeili-Bafghi-Karimabad, S. Gholamrezaei
  Journal of Materials Science: Materials in Electronics (JMSE), DOI 10.1007/s10854-015-3185-y
 17. “Photoluminescence, photocatalytic and solar cell behaviors of as-prepared Germania nanoparticles from a sol–gel route”
  A. Esmaeili-Bafghi-Karimabad, L. Nejati-Moghadam, S. Gholamrezaei, M. Salavati-Niasari
  Journal of Materials Science: Materials in Electronics (JMSE), DOI 10.1007/s10854-015-3142-9
 18. “New modified sol-gel method for preparation SrTiO3 nanostructures and
  their application in dye-sensitized solar cells”
  S. Gholamrezaei, M. Salavati Niasari, M.Dadkhah, B. Sarkhosh
  Journal of Materials Science: Materials in Electronics (JMSE) 27 (1), 118-125.
 19. “New controllable procedure for preparation of SrSnO3 nanostructures: Photo-degradation of azo dyes and photovoltaic measurement”
  S. Moshtaghi, S. Gholamrezaei, M. Salavati Niasari, P. Mehdizadeh
  Journal of Materials Science: Materials in Electronics (JMSE) 27 (1), 414-424.
 20. “Natural sensitizer for low cost dye sensitized solar cell based on Strontium Titanate nanoparticles”
  S Gholamrezaei, M Salavati-Niasari
  Journal of Materials Science: Materials in Electronics (JMSE), DOI: 10.1007/s10854-015-4047-3.
 21. “Hydrothermal preparation of silver telluride nanostructures and photo-catalytic investigation in degradation of toxic dyes”
  S. Gholamrezaei. M. Salavati-Niasari, D. Ghanbari, S. Bagheri
  Scientific Reports, DOI: 10.1038/srep20060.
 22. “Preparation of Co3O4 nanostructures via a hydrothermal- assisted thermal treatment method by using of new precursors”
  S. Gholamrezaeia, M. Salavati-Niasaria, H. Hadadzadehb, M.T. Behnamfar
  High Temperature Materials and Processes, Accepted in 2016.
 23. “Ag2CdI4: Synthesis, characterization and investigation the strain lattice and grain size”
  M Ghanbari, S Gholamrezaei, M Salavati-Niasari
  Journal of Alloys and Compounds, DOI: 10.1016/j.jallcom.2016.01.085.

مقالات کنفرانس

 1. اولین همایش ملی و کارگاه¬های تخصصی علوم و فناوری نانو، اردیبهشت 1392، تهران
  Hydrothermal preparation of Lead telluride nanostructures
  S. Gholamrezaei, M. Salavati Niasari
 2. اولین همایش کاربردهای نانوفناوری در شیمی و مهندسی شیمی، اردیبهشت 92، تهران
  Preparation of various morphologies of PbTe via a simple hydrothermal method
  S. Gholamrezaei, M. Salavati Niasari
 3. Nanomaterials: Application & Properties (NAP 2014) – December 2014 Ukraine- Crimea
  Investigation of presence different surfactant on morphologies of PbTe nanostructures
  S. Gholamrezaei, M. Salavati Niasari
 4. پنجمین همایش بین¬المللی علوم و فناوری نانو (ICNN2014)، خرداد 1393، تهران
  A facile solution route for preparation tin oxide nanocrystals
  A. Esmaeili Bafghi Karim Abad, M. Salavati Niasari, S. Gholamrezaei
 5. پنجمین همایش بین¬المللی علوم و فناوری نانو (ICNN2014)، خرداد 1393، تهران
  Characterization and synthesis of nanostructures lead oxide by hydrothermal method
  L. Nejaty Moghadam, M. Salavati Niasari, S. Gholamrezaei
 6. پنجمین همایش بین¬المللی علوم و فناوری نانو (ICNN2014)، خرداد 1393، تهران
  Facile synthesis approuches for prepartion Germanium oxide nanoparticles
  L. Nejaty Moghadam, M. Salavati Niasari, S. Gholamrezaei
 7. پنجمین همایش بین¬المللی علوم و فناوری نانو (ICNN2014)، خرداد 1393، تهران
  A facile route for preparation alkaline earth stannate
  S. Moshtaghi, M. Salavati Niasari, S. Gholamrezaei
 8. چهارمین کنفرانس سلول¬های خورشیدی نانوساختار، آذر 1393، تهران
  Dye sensitized solar cell based on SrTiO3 nanostructures
  S. Gholamrezaei, M. Salavati Niasari

کارگاه ها

 • روش های پیشرفته جستجو در منابع علمی، مدرس: مهندس مهدی اسلامی، مدت زمان: 18 ساعت.
 • ثبت اختراع، مدرس: آقای برنائی، مدت زمان: 120 دقیقه.
 • کاربردهای فناوری نانو در صنایع، مدرس: دکتر بهمن ابراهیمی، مدت زمان: 90 دقیقه.
 • آشنائی با مفاهیم مالکیت فکری، مدرس مهندس علمخواه، مدت زمان: 60 دقیقه.
 • برنامه ریزی فردی و روانشناسی موفقیت، مدرس: دکتر فتوت، مدت زمان: 90 دقیقه
 • زنجیره نوآوری و خلاقیت، مدرس: دکتر حافظی، مدت زمان: 90 دقیقه.
 • مهارت های کارآفرینی، مدرس: دکتر همایون، مدت زمان: 90 دقیقه.
 • تجاری سازی فناوری، مدرس: دکتر نظری، مدت زمان: 90 دقیقه.
 • میزگزد تخصصی مشاوره انتخاب موضوع پایان نامه، مدرسین: دکتر مجلس آرا، دکتر بدیعی، دکتر جهانشاهی، دکتر رضایت، دکتر شاهوردی، مهندس آگند، مهندس داوودی، مدت زمان: 180 دقیقه.
 • تجارب کارآفرینان موفق نانویی، مدرسین: دکتر ثقفی نیا، مهندس رخشا، مهندس ذکایی، مدت زمان: 90 دقیقه.

دوره های آموزشی

 • اولین و نهمین دوره توانمند سازی سرمایه¬های انسانی نانو (سال 1390 و 1394)