خانم فاطمه خورسند

خانم فاطمه خورسند

سوابق تحصیلی

  • کارشناس رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1389-1393 موضوع پایان نامه: ترموگرافی
  • دانشجوی کارشناسی ارشد نانوفناوری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 94 تاکنون موضوع پایان نامه: بررسی نفوذ داروی تتراسایکلین در مدل exvivo گاوی

سوابق کاری

  • سابقه مترجمی مقالات و متون تخصصی و عمومی زبان انگلیسی

عضویت ها و افتخارات

  • شرکت در کارگاه آموزشی روش های کروماتوگرافی
  • شرکت در کارگاه آموزشی آشنایی با میکروسکوپ های الکترونی SEM، STM
  • شرکت در کارگاه آموزشی آشنایی با سنتز نانوذرات
  • عضو کمیته راهبردی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • دبیر فرهنگی انجمن اسلامی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  • کسب رتبه شش در آزمون کارشناسی ارشد