خانم فاطمه خورسند

خانم فاطمه خورسند

سوابق تحصیلی

 • کارشناس رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1389-1393
  موضوع پایان نامه: ترموگرافی
 • دانشجوی کارشناسی ارشد نانوفناوری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 94 تاکنون
  موضوع پایان نامه: بررسی نفوذ داروی تتراسایکلین در مدل exvivo گاوی

سوابق کاری

 • سابقه مترجمی مقالات و متون تخصصی و عمومی زبان انگلیسی

عضویت ها و افتخارات

 • شرکت در کارگاه آموزشی روش های کروماتوگرافی
 • شرکت در کارگاه آموزشی آشنایی با میکروسکوپ های الکترونی SEM، STM
 • شرکت در کارگاه آموزشی آشنایی با سنتز نانوذرات
 • عضو کمیته راهبردی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دبیر فرهنگی انجمن اسلامی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • کسب رتبه شش در آزمون کارشناسی ارشد