خانم فیروزه عبادی

خانم فیروزه عبادی

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی: فیزیک اتمی- ملکولی/ دانشگاه تبریز (تبریز- ایران)
 • کارشناسی ارشد: فیزیک اتمی- اپتیک و لیزر/ دانشگاه تربیت معلم آذربایجان( تبریز-ایران)

پروژه‌های کارشناسی ارشد

 • مطالعه ی دیودهای نوری در بلورهای فوتونیکی
 • دانشجوی دکترا: نانوفیزیک / دانشگاه صنعتی شریف (تهران- ایران)
 • پروژه ی دکترا: مطالعه ی سلولهای خورشیدی نوظهور

مقالات منتشر شده در مجلات ISI و کنفرانس های بین المللی و ملی

 1. Namdar, F. Ebadi-Garjan, “All-Optical Diode Action in Quasiperiodic Fibonacci Nanostructures”, ACTA PHYSICA POLONICA A, Vol. 123, 45- 47(2013).
 2. A. Namdar, F. Ebadi-Garjan, “All-optical diode action in Tribonacci multilayered nanostructures with perfect transmission resonances”, 4th International Conference on Nanostructures (ICNS4), Kish Island, Iran, (2012).
 3. A. Namdar, F. Ebadi-Garjan, S. Koshkyzadeh, “Bistability and non-reciprocal light transmission in quasiperiodic photonic crystals containing metamaterial”, 18th Iranian conference on optics and photonics, Tabriz- Iran (2012). 2
 4. A. Namdar, F. Ebadi-Garjan, “All Optical Diode Based on Layered Nanostructures”, The Annual Physics Conference of Iran, Urmia- Iran (2011)
 5. A. Namdar, F. Ebadi-Garjan, “All Optical Diode Design Using Photonic Hetrostructures Containing Metamaterial”, The Annual Physics Conference of Iran, Urmia- Iran (2011).

عضویت در انجمن‌ها

 • عضو انجمن فیزیک ایران

سوابق کاری

 • تدریس در دانشگاه های مختلف
 • کارشناس واحد R&D شرکت سلامت سینا