توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
تاییدیه دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

شرکت‌های دانش‌بنیان با اخذ تأییدیه از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت‌ ها و توانایی‌ های موجود در دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و اعضای هیات علمی آن‌ ها و تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ایجاد شده‌اند.