مدیران

مدیران و اعضای هیئت مدیره

دکتر محمدرضا نظری
دکتر محمدرضا نظری (رئیس هیئت‌مدیره)
دکتر غلامرضا حبیبی
دکتر غلامرضا حبیبی (عضو هیئت‌مدیره)
دکتر علی زینلی
دکتر علی زینلی (مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره)

اعضای اصلی شرکت

دکتر علی صدیقی
دکتر علی صدیقی
دکتر سوسن غلامرضائی
دکتر سوسن غلامرضائی
دکتر نعیمه مظفری
خانم فاطمه خورسند
خانم فیروزه عبادی
خانم ندا حیدری