توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
مسئولیت افراد در برابر آلودگی امواج در مدارس

مسئولین:

 • آگاه کردن کارمندان، والدین و دانش آموزان از قوانین و سیاست های مربوط به استفاده از وای فای و دستگاه های بی سیم.
 • در دسترس قرار دادن کامپیوتر ها و تلفن های سیمی.
 • اطمینان از ساختمان های جدید (اگر دسترسی به اینترنت مورد نیاز است) شامل زیرساخت های تمام سیمی اترنت.
 • توصیه به افراد درباره قرار دادن گوشی خود روی حالت پرواز و یا خاموش کردن وای فای.
 • جلوگیری از استفاده از ماکروفر در مجاورت دانش آموزان.

معلمان:

 • محدود کردن استفاده از وای فای در محیط مدرسه و استفاده از وسایل سیمی به جای بی سیم.
 • خاموش کردن گوشی های همراه و یا قرار دادن آن روی حالت پرواز در مواقعی که از آنها استفاده نمی کنند.
 • دور نگه داشتن تلفن های متصل به وای فای از کودکان.
 • دستگاه های بی سیمی که برای آموزش استفاده می شوند باید در حالت پرواز باشند.
 • خودداری در استفاده از ماکروفر در حضور دانش آموزان.

دانش آموزان:

 • خاموش کردن گوشی های همراه و یا قرار دادن روی حالت پرواز در مواقعی که از آنها استفاده نمی کنند.
 • دستگاه های بی سیمی که برای آموزش استفاده می شوند باید روی حالت پرواز باشند.

وای فای در مدارس

والدین:

 • محدودیت در استفاده از وای فای و دستگاه های بی سیم در محیط مدرسه.
 • خاموش کردن گوشی های همراه و یا قرار دادن روی حالت پرواز هنگامی که زمان نسبتاً طولانی را در مدرسه با بچه ها سپری می کنند.