توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
انجمن حفاظت در برابر آلودگی رادون (AARST-NRPP)

متخصصین AARST-NRPP با بهره گیری از استانداردهای ملی امریکا ANSI و بهترین شیوه ها برای اندازه گیری و کاهش آلودگی رادون به سرپرستی انجمن رادون در مباحث علمی، ارتباطات و کاهش خطر رادون فعالیت می‌کنند. شرکت توسعه فناوری های نوین سلامت سینا با هدف ایمن سازی منازل و ساختمان‌ها در برابر آلودگی‌های رادون، بخش مجزایی را برای تحقیق و تفحص و همچنین اندازه گیری رادون راه اندازی کرده است.