آلودگی امواج الکترومغناطیس و اثرات سوء آن بر سَدِ خونی مغزی

آلودگی امواج الکترومغناطیس نفوذ پذیری سد خونی مغزی را درگیر می کند. سد خونی مغزی نقش مهمی در جلوگیری از نفوذ مواد سمی به مغز را دارد. این بخش از بدن دارای خاصیت هیدروفوبی (آبگریزی) است. بدین معنا که می تواند مولکول های موجود در چربی را به راحتی از خود عبور دهد. همچنین مانع نفوذ مولکول های قطبی سمی به مغز می شود. فعالیت این بخش مانند یک رگولاتور(تنظیم کننده) است، یعنی محتویات سلولی داخل مغز را به ثبات رسانده و مطلوب می کند.

آلودگی امواج الکترومغناطیس ناشی از تلفن همراه، باعث بروز اختلالات عملکردی سد خونی مغزی می شود. از جمله اختلالات ناشی از آلودگی امواج الکترومغناطیس نفوذ مولکول های آبدوست به مغز و بدنبال آن ادم مغزی، افزایش فشار در جمجمه و آسیب های جبران ناپذیری است. باز شدن این سد تهاجم میکروارگانیسم ها به مغز را نیز بدنبال دارد.