امواج الکترومغناطیس و تاثیرآن ها بر فعالیت میتوکندری و تکثیر سلول های سرطانی

اثر امواج الکترومغناطیس بر میتوکندری و تکثیر سلول های سرطانی

امواج الکترومغناطیس و اثرشان بر فعالیت میتوکندری و تکثیر سلول های سرطانی مورد توجه بسیاری از دانشمندان قرار گرفته است. با پیشرفت تکنولوژی امواج انتشار یافته در اطراف ما قدرتشان رو به افزایش است.

مطالعات اپیدمیولوژیکی رابطه مستقیم امواج الکترومغناطیس با فرکانس پایین و بروز سرطان را به اثبات رسانده است.

میدان های الکترومغناطیس بروی عملکردهای بیولوژیکی مانند بیان ژن، تنظیم فعالیت سلول ها و تمایز سلولی اثر گذار هستند. همچنین خواص بیوفیزیکی سلول ها مانند نفوذپذیری آن ها به یون ها را تغییر می دهد. امواج الکترومغناطیس رادیویی می توانند مانع از گسترش سلولی شوند.

امواج الکترومغناطیس بر تعداد زیادی از مکانیسم های سلولی و مولکولی مانند مورفولوژی غشا سلولی، فعالیت کیناز، انتشار کلسیم، مسیرهای سلولی و فعالیت میتوکندری و … اثر گذار است.

طبق تحقیقات انجام شده ثابت شد که قرار گرفتن  طولانی مدت در معرض امواج الکترومغناطیس با قدرت 50 هرتز و 12 مگاوات، تکثیر سلولی با کاهش در تعداد سلول ها به شدت کاهش می دهد و تنفس آن ها زیاد می شود. همچنین فعالیت میتوکندری را در سطح پروتئین ها نیز می کاهد.

پتانسیل غشای میتوکندری

پتانسیل غشای میتوکندری یک پارامتر مهم در عملکرد میتوکندری برای حمل و نقل الکترون است. سلول ها با قرار گیری در معرض امواج الکترومغناطیس نیازشان به ATP افزایش می یابد. با اختلال بوجود آمده در غشای میتوکندری، سلول ها توانایی لازم برای تامین ATP را از دست می دهند.

همچنین افزایش فعالیت میتوکندری باعث افزایش رونویسی mRNA  و بیان پروتئین های زنجیره ی تنفسی شود، که نیاز به ATP برای تامین تنفس را زیاد می کند.

بطور کلی امواج الکترومغناطیس بر ررونویسی ژنوم و تنفس سلول ها اثر مستقیم می گذارد. افزایش فعالیت تنفسی باعث رشد تومور های سرطانی می شود. اختلال عملکرد میتوکندری و پتانسیل غشای آن مرگ سلولی را به دنبال دارد. مهار شدن  سلول های سرطانی به دنبال افزایش تنفس سلولی، و عدم انرژی لازم میتوکندری برای تامین انرژی، با مرگ سلول مواجه می شود. که این عمل باعث بزرگ شدن تومورهای سرطانی است.

منابع:

Destefanis, Michele, et al. "Extremely low frequency electromagnetic fields affect proliferation and mitochondrial activity of human cancer cell lines." International journal of radiation biology 91.12 (2015)