دستگاه اندازه گیری تشعشع

دستگاه اندازه گیری تشعشعات در مبحث اندازه گیری و پایش محیط در برابر امواج الکترومغناطیس مورد استفاده قرار می گیرد. تنوع وسیعی از دستگاه های اندازه گیری تشعشع موجود است که دارای مشخصات مورد نیاز کاربران می باشد. با گسترش تکنولوژی و توسعه زیر ساخت های ارتباطی شدت تشعشعات محیطی رو به افزایش است. لذا نیاز به پایش و ارزیابی محیط در برابر تشعشعات الکترومغناطیسی بیشتر احساس می شود.

 

اندازه گیری تشعشعات الکترومغناطیسی

اندازه گیری تشعشع امواج یا آلودگی الکترومغناطیسی به منظور آگاهی از سطح امواج محیطی صورت می گیرد. کلینیک امواج با بیش از 10 سال سابقه در زمینه ایمن سازی، خدمات اندازه گیری تشعشع امواج الکترومغناطیسی را با استفاده از دستگاه های دقیق ارائه می نماید. اندازه گیری تشعشعات الکترومغناطیسی می تواند در باند فرکانسی وسیع توسط پراب پهن باند یا در یک فرکانس مشخص صورت گیرد.

 

 دستگاه های اندازه گیری تشعشع

کلینیک امواج با استفاده از دستگاه های اندازه گیری تشعشعات الکترومغناطیسی دقیق و تخصصی و همچنین کارشناسان مجرب میزان آلودگی امواج محیطی را پایش می کنند. دستگاه های اندازه گیری تشعشع موجود در کلینیک امواج به منظور تشخیص سطح آلودگی، منبع و جهت نفوذ آن به محیط مورد استفاده قرار می گیرد.

  • دستگاه اندازه گیری تشعشع  مدل TES-593

این دستگاه جهت اندازه گیری سطح تشعشعات الکترومغناطیسی ناشی از امواج رادیویی و همچنین اطمینان از سطوح ایمن میدان های الکترومغناطیسی محیطی به کار می رود. دستگاه های اندازه گیری تشعشع می توانند شدت میدان الکتریکی، مغناطیسی و چگالی توان موج در محیط را اندازه گیری کنند. برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

 

  • دستگاه اندازه گیری تشعشع مدل HFC35

این دستگاه جهت اندازه گیری سطح تشعشعات الکترومغناطیسی و جهت ورود آن به محیط مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین این دستگاه با استفاده از صوت شنیداری نوع منبع آلودگی (بلوتوث، تلفن بی سیم، تلفن همراه و …) را نشان می دهد. با تعیین شدت تشعشعات می توان نقشه سطوح امواج محیطی موجود درساختمان را ترسیم کرد. این دستگاه چگالی توان تشعشعات را اندازه گیری می کند.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه نمایید.