بایدها و نبایدها در مورد استفاده از وسایل الکترونیکی

بایدها

  •  در محل­هایی بخوابید که مولدهای میدان الکترومغناطیسی در نزدیکی شما نباشند
  •  از ساعت­های زنگ دار دارای باتری استفاده کنید

نبایدها

  • شارژرهای تلفن، سیم­های رابط و دستگاه های الکترونیکی باید دور از اتاق های خواب باشند
  • دراتاق­هایی بخوابید که از تشعشعات دستگاه­های الکترونیکی خود و همسایه­ها در امان باشید