توصیه هایی برای کاهش اثرات امواج مایکرویو

توصیه هایی برای کاهش اثرات امواج مایکرویو

ماکروویو دارای اشعه هایی با قدرت بسیار بالا و خطرناک برای بدن انسان و موجودات زنده اطرافمان است. به منظور کاهش اثررات منفی امواج ماکروویو، رعایت نکات زیر را پیشنهاد می کنیم:

  1. به هنگام استفاده از ماکروویو در مجاورت دستگاه نمانید.
  2. کودکان خود را از دستگاه دور نگه دارید.
  3. در صورت خرابی دستگاه حتما به فرد متخصص مراجعه کنید.
  4. پس از هر بار تعمیر میزان نشتی دستگاه باید مجدد ارزیابی شده و با استاندارد ها مطابقت داده شود.
  5. استفاده از مایکرویو تا حد ممکن کاهش دهید.