توصیه هایی برای کاهش اثرات امواج مایکرویو

توصیه هایی برای کاهش اثرات امواج مایکرویو

  • به هنگام استفاده از مایکرویو در مجاورت دستگاه نایستید.
  • در صورت خرابی دستگاه حتما به فرد متخصص مراجعه کنید.
  • پس از هر بار تعمیر میزان نشتی دستگاه باید مجدد ارزیابی شده و با استاندارد ها مطابقت داده شود.
  • استفاده از مایکرویو تا حد ممکن کاهش دهید.