راهکارهای حفاظتی در برابر امواج الکترومغناطیس در مدارس

مسئولین

 • آگاه کردن کارمندان و والدین و دانش آموزان از قوانین و سیاست های مربوط به وای فای و دستگاه های بیسیم
 • استفاده از تلفن های سیمی به جای تلفن بیسیم
 • اطمینان از عدم تابش امواج الکترومغناطیس از مولدهای امواج خارج از ساختمان به وسیله پایش میزان آلودگی امواج

 • در دسترس قرار دادن کامپیوتر ها برای استفاده دانش آموزان تا نیاز به برقراری ارتباط بی سیم وجود نداشته باشد
 • اطمینان از وجود زیرساخت های تمام سیمی اترنت در ساختمان های جدید (اگر دسترسی به اینترنت مورد نیاز است)
 • توصیه به افراد درباره قرار دادن گوشی خود روی حالت پرواز و یا خاموش کردن وای فای
 • عدم استفاده از مایکروویو

معلمان

  • محدود کردن استفاده از وای فای در محیط مدرسه و استفاده از وسایل سیمی به جای آنها
  • خاموش کردن گوشی های همراه و یا قرار دادن روی حالت پرواز در مواقعی که از آنها استفاده نمی کنند
  • دور نگه داشتن تلفن های متصل به وای فای از کودکان
  • دستگاه های بیسیمی که برای آموزش استفاده می شوند باید روی حالت پرواز باشند
  • خودداری در استفاده از اجاق مایکروویو در حضور دانش آموزان

دانش آموزان

  • خاموش کردن گوشی های همراه و یا قرار دادن روی حالت پرواز در مواقعی که از آنها استفاده نمی کنند
  • دستگاه های بیسیمی که برای آموزش استفاده میشوند باید روی حالت پرواز باشند

والدین

  • محدودیت در استفاده از وای فای و دستگاه های بیسیم در محیط مدرسه
  • خاموش کردن گوشی های همراه و یا قرار دادن روی حالت پرواز هنگامی که یک زمان نسبتا طولانی را در مدرسه با بچه ها سپری می کنند

والدین در منزل

  • عدم استفاده از مایکروویو
  • محدودیت در استفاده از اینترنت تلفن همراه و بلوتوث
  • کاهش استفاده از تلفن همراه
  • پایش میزان آلودگی امواج در منزل
  • عدم استفاده از کنسول های بازی بیسیم و استفاده از مدل های سیمی آن ها
  • خاموش کردن وسایل الکتریکی غیر ضروری در موقع شب و یا استراحت