منسوجات ضد امواج

انواع محصولات تولید شده از پارچه های مختلف ضد امواج الکترومغناطیس برای استفاده فرد یا ایزوله سازی محل. مانند لباس بارداری و لباس زیر آقایان و پشه بند و …

نمایش یک نتیجه