اتاق ضد امواج

ایمن سازی مراکز داده (Data centers

هنگام طراحی یک مرکز داده، بسیاری از موارد باید در نظر گرفته شوند. یکی از آنها تهدیدات بالقوه و قوانین طراحی است که باید در نظر گرفته شود تا از وقایع غیرمنتظره آینده جلوگیری شود.

توضیحات