ست لباس ضدامواج مای شیلد

297,000 تومان

قرارگیری در معرض تابش های الکترومغناطیس برای جنین و کودک بسته به مرحله رشد آنها عواقب زیانباری داشته و باعث بروز آسیب هایی به آنها در سال های آینده خواهد شد. پنل جهانی سرطان در سال 2010 عنوان کرده است که کودکان به خاطر وزن کمتر و سرعت بیشتر تکامل فیزیکی، در معرض خطر بیشتری هستند. هر دو عامل ذکر شده آسیب پذیری آنها را نسبت به مواد سرطانزا مثل پرتوهای الکترومغناطیس افزایش می دهد.

توضیحات