نوار ارت

با توجه به منابع آلودگی متعددی که این روزها در اطاف ما می باشند، استفاده از رنگ های محافظتی در برابر امواج الکترومغناطیس می تواند باعث افزایش سلامتی انسان ها شود.
 

رنگ ضد امواج الکترومغناطیس، راه کاری برای افزایش ایمنی است. این رنگ ها رسانا هستند و برای ایجاد تعادل پتانسیلی،  باید با زمین اتصال داشته باشند. قبل و یا بعد از اجرای رنگ نوارهای اتصال دهنده ارت در مکان مناسب خود قرار می گیرند تا تعادل را ایجاد کنند.  این نوارهای ارت محصولاتی محافظ هستند که باید برای افزایش ایمنی در زیر ساخت به کار برده شوند.