نوار پروفیل پنجره ضد امواج

 

برای ایمن سازی ساختمان در برابر امواج باید از ورود بیش از اندازه امواج به داخل ساختمان جلوگیری کرد. یکی از بخش های مهم ورود امواج به داخل ساختمان پنجره ها می باشند.

برای ایمن سازی شیشه ها در برابر امواج از برچسب های شیشه استفاده می شود.

اما لازم است چارچوب پنجره ها هم در برابر این امواج ایمن سازی شوند. به همین منظور نوار پروفیل پنجره طراحی شده است.

این محصول یکی از کارآمدترین محصولات ضد امواج الکترومغناطیسی بوده که نصب آسانی دارد و بر روی پروفیل انواع پنجره های UPVC و سطوح دیگر قابل نصب می باشد.

توضیحات