توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
آغاز همکاری شرکت توسعه فناوری های نوین سلامت سینا با شرکت Gigahertz-Solutions