توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
آلودگی الکترومغناطیس، ضد امواج