توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
اثر امواج بر موجودات زنده