توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
آیا چشم ها از اثرات گرمایی امواج الکترومغناطیس در امان هستند؟

اثرات گرمایی امواج بر روی چشم

استفاده بیش از حد وسایل ارتباطات جمعی بی سیم، سبب پرتوگیری بیشتر افراد جامعه شده است. در فرکانس های بالا (GHz300-10) جذب انرژی الکترومغناطیس، بیشتر مربوط به لایه اپیدرمی پوست، بافت زیر جلدی و قسمت بیرونی چشم می شود. پرتو گیری در فرکانس( GHz 60 (w/cm2109 به مدت ۶ دقیقه نه تنها به قرنیه چشم بلکه به عنبیه و عدسی چشم هم آسیب می رساند. MMW گرما را به عنبیه عدسی منتقل می کند.

Goldmann در سال ۱۹۳۳ بیان کرد که علت آب مرواید، به دلیل تغییرات در عنبیه است. اگر چه چگونگی انتقال گرما از عنبیه به عدسی چشم در طول پرتوگیری نامشخص است.

جدول بررسی اثر دما بر چشم

آزمایش های انجام شده تحت شرایط زیر برای بررسی سه دمای مختلف، بر روی چشم صورت گرفت.

خرگوش IR-A ( W/cm22-1- nm808)  /  MMW (40 یا GHz95 : mw/cm2 300-200)

وَرَم قرنیه کِدِری قرنیه آسیب اپیتلیوم قرنیه دمای قرنیه مدت زمان (دقیقه) GHz95 بعد از یک روز تابش
۳/۲+ ۳/۲+ ۳/۲+ ۱۰۳±۵/۴۶ ۶ Mw/cm2300
۱۴/۶+ ۱۴/۶+ ۱۴/۱۳+ ۱۰۹±۵/۴۳ ۶ Mw/cm2200
۹/۱+ ۹/۱+ ۶/۰+ ۲۹±۴/۳۶ ۶ Mw/cm2100
۰ ۳/۲±۱/۳۴ ۶ Mw/cm250
۰ ۵/۱±۵/۳۲ ۶ Mw/cm2100
۱۰/۱۰ ۱۰/۱۰+ ۱۰/۱۰+ ۲۶±۷/۴۳ ۳۰ Mw/cm2200

* تفاوت چندانی بین آسیب چشمی در مدت زمان ۶ دقیقه ۳۰ دقیقه وجود نداشت.

وَرَم قرنیه کِدِری قرنیه آسیب اپیتلیوم قرنیه دمای قرنیه مدت زمان (دقیقه) GHz40 بعد از یک روز تابش
۱/۱+ ۱/۱+ ۱/۱+ ۷/۴۹ ۶ Mw/cm2600
۲/۲+ ۲/۲+ ۲/۲+ ۶/۲±۴۵ ۶ Mw/cm2500
۸/۵+ ۸/۵+ ۸/۶+ ۷/۳±۷/۴۳ ۶ Mw/cm2400
۸/۵+ ۸/۵+ ۸/۶+ ۷/۱±۷/۴۱ ۶ Mw/cm2300
۶/۳+ ۱/۱±۴/۴۱ ۶ Mw/cm2200
۸/۲+ ۹/۲±۲/۳۷ ۶ Mw/cm2100
۷/۱+ ۸/۱±۶/۳۳ ۶ Mw/cm250
۳/۱±۹/۳۲ ۶ Mw/cm210

Sasaki و همکاران، نرخ جذب ویژه را SAR در GHz 5/26 تا GHz 95 گزارش کردند. Sasaki نشان داد که با افزایش فرکانس، پرتو گیری MMW در قرنیه خرگوش بیشتر در یک نقطه جمع می شود.

فرکانس و انتقال گرمای جذب شده، عوامل مهمی در آسیبِ رسیده به چشم هستند.