توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
اثرات امواج الکترومغناطیس بر عملکرد صحیح سلول و DNA

اثرات امواج الکترومغناطیس بر عملکرد صحیح سلول و DNA

اثرات امواج الکترومغناطیس بر عملکرد صحیح سلول و DNA را در این مقاله مورد بررسی قرار می دهیم.

سلول ها واحد های ساختاری برای بدن تمامی موجودات زنده هستند. در غشا و سیتوپلاسم سلول ها، اندامک هایی با عملکردهای مشخص وجود دارد.

هر سلول از طریق پروتئین های قرار گرفته روی غشا به نام گیرنده پاسخ می دهد. این گیرنده ها همانند آنتن های تلویزیون، اطلاعات خاصی را مانند نور، گرما و انرژی از محیط دریافت می کنند. این اطلاعات از طریق پروتئین هایی خاص به درون سلول منتقل می گردد.

پاسخ به سیگنال های دریافت شده شامل تقسیم سلولی، فعال سازی آنزیم، بیان ژن و یا حتی مرگ است. این فرآیند ها به عنوان انتقال سیگنال شناخته می شوند.

با تحقیقاتی که بر روی اثر امواج الکترومغناطیس بر سلول ها انجام شد، مشخص گردید که EMR باعث تغییر رشد، شکل و ترشحات سلولی می شود.  اثرات امواج الکترومغناطیس بر عملکرد صحیح سلول و DNA مشاهده شده است که تولید مثل سلول ها و تولید آنزیم را تغییر داده است. همچنین در چرخه سلولی تداخل ایجاد می کند و حتی ژن ها را تحت تاثیر قرار داده و منجر به مرگ سلولی می شود.

در بسیاری از موارد مشاهده شد که EMR سرعت تقسیم و تکثیر سلول ها را افزایش می دهد. این یکی از ویژگی های سلول های سرطانی است. اختلال چرخه سلولی را به وجود آمده توسط EMRمی تواند باعث رشد غیرقابل کنترل سلول های سرطانی شود.

 دیگر مطالعات نشان داد که EMR آنزیم ها و هورمون های مهم درگیر در تولید و حفاظت از سلول های سرطانی را تحت تاثیر قرار می دهد.

پروتئین کیناز آنزیمی برای ارتباطات سلولی، فعالیت پروتئین و تنظیم بسیاری از فرایندهای سلولی است. EMR به راحتی بر فعالیت این آنزیم اثر می گذارد. تکثیر کنترل نشده سلولی نتیجه ی این اتفاق است که می تواند منجر به سرطان شود. اثرات امواج الکترومغناطیس بر عملکرد صحیح سلول و DNA این مشکلات را برای بدن به وجود می آورد.

شواهد حاصل از یک تحقیق ۴ ساله که در سال ۲۰۰۴ اثرات امواج الکترومغناطیس بر عملکرد صحیح سلول و DNA را به این صورت بیان نمود. امواج الکترومغناطیس باعث شکسته شدن رشته هایDNA می شوند. شکست در رشته DNA بر عملکرد سلولی اثر می گذارد و منجر به سرطان زایی و مرگ سلولی می شود و سایر بیماری های ژنتیکی را باعث می شود.

شرکت سلامت سینا  با ارائه ی محصولات ضد امواج مختلف مانند  رنگ ضد امواج، کاغذ دیواری ضد امواج،  برچسب شیشه ضد امواج،  کاور وای فای ضد امواج، لباس های بارداری ضد امواج و انواع  پشه بند ضد امواج و… اثرات امواج الکترومغناطیس بر عملکرد صحیح سلول و DNA و سایر مشکلات و بیماری های ناشی از امواج الکترومغناطیس به راحتی تا ۹۹/۹۹ درصد کاهش می دهد.

منابع:

McLean, Lyn. The Force: living safely in a world of electromagnetic pollution. Melbourne: Scribe, 2011.