توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
اثر منفی امواج بر سیستم قلب و عروقی و مغز

اثرات امواج الکترومغناطیسی بر قلب و عروق

یکی از سیستم‌های حیاتی در بدن انسان سیستم قلبی عروقی است. این سیستم به علت خواص عملکردی خودکار و ریتمیسیته که به‌طور ذاتی در قلب وجود دارد حائز اهمیت است.کارکرد طبیعی قلب وابسته به جریان الکتریکی آن است. هرگونه اختلال در این خواص خودکاری و جریان الکتریکی خود قلب باعث بروز اختلالاتى ازجمله آریتمی می‌شود. لازم به ذکر است که آریتمی­های قلبى در افراد بدون بیماری قلبى و یا در بیماران قلبى با هر علتی با کیفیتی متفاوت رخ می‌دهد. مطالعات تجربى و اپیدمیولوژیکى نشان داده‌اند که مواجهه با میدان مغناطیسى بر تغییرپذیری ضربان قلب تأثیر داشته و به مخاطرات آریتمى منتج به مرگ، مربوط می‌شوند. از جمله ارزیابی‌های دیگر گشاد شدگی عروق و افزایش فشار خون گزارش‌شده است آزمایش باقی‌مانده نشان داد که قرار گرفتن در معرض میدان­های الکترومغناطیسی، می‌تواند منجر به گشادگی عروق یا انقباض آن‌ها شود و بستگی به حالت اولیه رگ  دارد.

منابع زیر برگزیده‌ای از مقالات و تحقیقات جهانی در این حوزه می­ باشد.

 

عوارض امواج و میدان الکترومغناطیسی بر بدن، ماهنامه مهندسی پزشکی، شماره ۱۷۹، اسفند ۹۴، صفحه ۸۴-۷۸

Kwee, S et al, 1997. The biological effects of microwave radiation.  Proceedings of the Second World Congress for Electricity and Magnetism in Biology and Medicine, Bologna, Italy, June 1997.

Wolke, S et al, 1996.  Calcium homeostasis of isolated heart muscle cells exposed to pulsed high-frequency electromagnetic fields.  Bioelectromagnetics 17(2): 144-153.

Bellieni CV, et al,. 2008. Electromagnetic fields produced by incubators influence heart rate variability in newborns. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 93(4):298-301.

Huber, Reto, et al. “Radio frequency electromagnetic field exposure in humans: Estimation of SAR distribution in the brain, effects on sleep and heart rate.” Bioelectromagnetics4 (2003): 262-276.

Celik, Onder, and Seyma Hascalik. “Effect of electromagnetic field emitted by cellular phones on fetal heart rate patterns.” European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology1 (2004): 55-56.

اثرات امواج الکترومغناطیسی بر مغز!

همان‌طور که قرار گرفتن در معرض امواج الکترومغناطیسی باعث توسعه بیماری‌های عصبی می­شود، بسیاری از مطالعات نشان داده است که میدان های الکترومغناطیسی بر فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی انسان تأثیر می‌گذارد. هنگامی‌که سیستم عصبی و مغز مختل شود، به‌عنوان‌مثال، توسط میدان الکترومغناطیسی، تغییرات مورفولوژیکی، الکتروفیزیولوژیکی و شیمیایی می‌تواند رخ دهد. تأثیرات عصبی میدان های الکترومغناطیسی شامل تغییر در سد خونی-مغزی، مورفولوژی، الکتروفیزولوژی، عملکرد انتقال‌دهنده عصبی، متابولیسم سلولی، جریان کلسیم و پاسخ به داروهایی که بر سیستم عصبی تأثیر می‌گذارند، می‌شود. نتایج ناشی از تأثیر امواج الکترومغناطیسی بر مغز عبارت‌اند از:

  1. از دست دادن حافظه
  2. آسیب زدن به فرایندهای یادگیری
  3. سردرد و خستگی
  4. برهم زدن و بی‌نظمی در خواب .

منابع زیر برگزیده‌ای از مقالات و تحقیقات جهانی در این حوزه می ­باشد.

 

عوارض امواج و میدان الکترومغناطیسی بر بدن، ماهنامه مهندسی پزشکی، شماره ۱۷۹، اسفند ۹۴، صفحه ۸۴-۷۸

J.Regel. et al., “Pulsed radio frequency radiation affects cognitive performance and the waking

Salih M., et al., 2015, “Extremely low-frequency magnetic field induces manganese accumulation in brain, kidney and liver of rats”, Toxicol Ind Health. 31(6):576-80.

D’Costa, H et al.  ۲۰۰۳٫  Human brain wave activity during exposure to radiofrequency field emissions from mobile phones.  Australasian Physical & Engineering Sciences in Medicine, Vol. 26, No. 4

Koivisto, M et al, 2000b.  The effects of electromagnetic field emitted by GSM phones on working memory.  Neuroreport 11:1641-1643.

Kwee, S et al, 1997. The biological effects of microwave radiation.  Proceedings of the Second World Congress for Electricity and Magnetism in Biology and Medicine, Bologna, Italy, June 1997.

Lass, J et al, 2002. Effects of 7 Hz-modulated 450 MHz electromagnetic radiation on human performance in visual memory tasks. Int. J. Radiat. Biol. 73(10): 937-944.

Lebedeva NN et al, 2000.  Cellular phone electromagnetic field effects on bioelectric activity of human brain.  Crit Rev Biomed Eng 28(1-2) 323-337.

Navarro EA, et al,. 2003. The Microwave Syndrome: A Preliminary Study in Spain. Electromag Biol Med 22:161-169,

Salford, LG et al, 2003. Nerve cell damage in mammalian brain after exposure to microwaves from GSM mobile phones. Environmental Health Perspectives Online January 29.