توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
اخذ پروانه کسب در رسته شغلی تولید لباس و پوشاک

اخذ پروانه کسب در رسته شغلی تولید لباس و پوشاک 

پروانه کسبگواهی

شرکت دانش بنیان توسعه فناوری های نوین سلامت سینا پس از گذراندن موفقیت آمیز مراحل مختلف اداری و بازرسی هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور و همچنین دوره آموزشی اتاق اصناف تهران موفق به اخذ پروانه کسب در رسته شغلی تولید لباس و پوشاک گردید. این مجوز با شماره پروانه ۳۰۰۲۶ و شناسه صنفی ۰۴۵۲۰۷۶۵۵۶ در تاریخ دهم آبان ماه هزار و سیصد و نود و پنج ابلاغ و توسط اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک به این شرکت تحویل گردید.