توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
بازدید دکتر ستاری از شرکت سلامت سینا در افتتاحیه پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

بازدید جناب آقای دکتر ستاری، معاونت محترم ریاست جمهوری از شرکت سلامت سینا در مراسم افتتاحیه پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

بازدید جناب آقای دکتر ستاری، معاونت محترم ریاست جمهوری از شرکت سلامت سینا در مراسم افتتاحیه پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف