توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
سمینار آموزشی در مورد عوارض امواج الکترومغناطیسی و شیوه های ایمن سازی برای والدین در مهدکودک کندو

سمینار آموزشی در مورد عوارض امواج الکترومغناطیسی و شیوه های ایمن سازی برای والدین در مهدکودک کندو

سمینار آموزشی با موضوع عوارض امواج الکترومغناطیسی و شیوه های ایمن سازی در مهد کودک کندو توسط شرکت دانش بنیان توسعه فناوری های نوین سلامت سینا برای والدین و پرسنل آن برگزار گردید. پس از ایمن سازی ساختمان با بهره گیری از متریال های ضد امواج الکترومغناطیسی، با وضع قوانین و مقررات مشخص و ارائه مشاوره و راهکار توسط شرکت سلامت سینا، نمونه داخلی یک محیط آموزشی سبز و عاری از امواج، پیاده سازی شد.