توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
کارگاه زیست بوم دانش بنیان در حوزه نانو بمنظور تربیت کارآفرینی موفق دکتر زینلی مدیر عامل شرکت سلامت سینا

روز چهارشنبه مورخ ۲۷ دی ماه سال ۹۶ دکتر علی زینلی عضو هیات مدیره شرکت دانش بنیان توسعه فناوری های نوین سلامت سینا با برگزاری کارگاه زیست بوم دانش بنیان در حوزه نانو، ماحصل تجربیات کارآفرینی خود را در اختیار حضار گذاشت. این جلسه با محوریت مراحل ثبت شرکت دانش بنیان، نحوه استقرار در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری، مراحل اخذ تاییدیه و مجوز، الزامات شرکت های دانش بنیان نوپا و صنعتی، چارت سازمانی شرکت های دانش بنیان، مزایا و معافیت های شرکت های دانش بنیان و دشواری ها و همچنین حوزه های جذاب سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان برگزار شد.