توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
دوره آموزشی ایمن سازی دربرابر امواج الکترومغناطیسی برای مادران باردار درمرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

دوره آموزشی ایمن سازی دربرابر امواج الکترومغناطیسی برای مادران باردار درمرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران به مدیریت سرکار خانم دکتر روستا (www.iranbirth.com) با توجه به اهمیت عوارض امواج الکترومغناطیس در ایام بارداری، اقدام به سنجش میزان امواج الکترومغناطیس این مجموعه نموده و برای کاهش ورود امواج الکترومغناطیس به این ساختمان ایمن سازی و ساختمان سبز در برابر امواج اجرا گردید در مرحله اول شیشه های این مجموعه توسط برچسب ضد امواج ایزوله و ورود امواج کنترل گردیدند.

همچنین در این مرکز در هنگام آموزش خانم های باردار نکات ایمنی استفاده از دستگاه های مولد امواج الکترومغناطیسی آموزش داده و راهکارهای عملی کاهش عوارض آن توسط شرکت دانش بنیان توسعه فناوری های نوین سلامت سینا مستقر در مرکز رشد فناوری‌های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف توضیح داده شده است.

منبع:

 salamat_madaran_Center@