توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
تقدیرنامه حضور در دومین کنگره نوآوری و فناوری سلامت

تقدیرنامه حضور در دومین کنگره نوآوری و فناوری سلامت

تقدیرنامه حضور در دومین کنگره نوآوری و فناوری سلامت شرکت سلامت سینا