توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
اولین نمایشگاه تخصصی بین المللی سلامت ایمنی و محیط زیست، ساختمان، ساخت و ساز و عملیات عمرانی

حضور شرکت دانش بنیان توسعه فناوری های نوین سلامت سینا در اولین نمایشگاه تخصصی بین المللی سلامت ایمنی و محیط زیست، ساختمان، ساخت و ساز و عملیات عمرانی

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

۵ تا ۷ اسفند ماه