توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
شیلدینگ و ایمن سازی ساختمان شرکت دارویی فرانسوی توسط شرکت سلامت سینا

شیلدینگ و ایمن سازی ساختمان شرکت دارویی فرانسوی توسط شرکت سلامت سینا

شرکت توسعه فناوری های نوین سلامت سینا پس از ارزیابی آلودگی امواج الکترومغناطیسی در یک شرکت تولیدی دارویی فرانسوی، اقدام به ایمن سازی این ساختمان ۶ طبقه در تهران نموده است.

ایمن سازی در برابر امواج الکترومغناطیسی به درخواست واحد بهداشت محیط آن سازمان انجام شده و بر مبنای معرفی شرکت توسعه فناوری های نوین سلامت سینا توسط چند شرکت آلمانی و ایتالیایی صورت گرفته است. خوشبختانه اقدامات ایمن سازی ساختمان فوق الذکر مورد رضایت آن سازمان واقع گردید.