توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
مسئولیت افراد در برابر آلودگی امواج الکترومغناطیس در مدارس

مسئولیتی که افراد برای افزایش ایمنی در برابر امواج الکترومغناطیس در مدارس بر عهده دارند: 

امواج الکترومغناطیس و مسئولین:

 • آگاه کردن کارمندان، والدین و دانش آموزان از قوانین و سیاست های مربوط به استفاده از امواج الکترومغناطیس وای فای و دستگاه های بی سیم.
 • در دسترس قرار ندادن کامپیوتر ها و تلفن های سیمی به دلیل افزایش آلودگی امواج الکترومغناطیس.
 • اطمینان از ساختمان های جدید (اگر دسترسی به اینترنت مورد نیاز است) شامل زیرساخت های تمام سیمی اینترنت.
 • توصیه به افراد درباره قرار دادن گوشی خود روی حالت پرواز و یا خاموش کردن وای فای.
 • استفاده نکردن از ماکروفر در مجاورت دانش آموزان به دلیل افزایش آلودگی امواج الکترومغناطیس.

معلمان:

 • معلمان باید محدود کردن استفاده از وای فای در محیط مدرسه و استفاده از وسایل سیمی به جای بی سیم را آموزش دهند.
 • خاموش کردن گوشی های همراه و یا قرار دادن آن روی حالت پرواز در مواقعی که از آنها استفاده نمی کنند.
 • دور نگه داشتن تلفن های متصل به وای فای از کودکان.
 • دستگاه های بی سیمی که برای آموزش استفاده می شوند باید در حالت پرواز باشند.
 • خودداری در استفاده از ماکروفر در حضور دانش آموزان.

دانش آموزان:

 • خاموش کردن گوشی های همراه و یا قرار دادن روی حالت پرواز در مواقعی که از آنها استفاده نمی کنند.
 • دستگاه های بی سیمی که برای آموزش استفاده می شوند باید روی حالت پرواز باشند.

مسئولیت افراد در برابر آلودگی امواج در مدارس

والدین:

 • محدودیت در استفاده از وای فای و دستگاه های بی سیم در محیط مدرسه.
 • خاموش کردن گوشی های همراه و یا قرار دادن روی حالت پرواز هنگامی که زمان نسبتاً طولانی را در مدرسه با بچه ها سپری می کنند.

شرکت دانش بنیان سلامت سینا با در دست داشتن نیروهای متخصص در اندازه گیری میزان آلودگی امواج الکترومغناطیس، راه کارهای متفاوتی به شما ارائه می دهد. استفاده از محصولات ضد امواج الکترومغناطیس متفاوت که به صورت فردی و ساختمانی ارائه می شوند یکی از خدمات شرکت می باشد.