توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
مصاحبه جناب آقای علی زینلی مدیر عامل شرکت دانش بنیان سلامت سینا با روزنامه خبر جنوب

چاپ مصاحبه جناب آقای علی زینلی مدیر عامل شرکت دانش بنیان سلامت سینا با روزنامه خبر جنوب در مورد لزوم استفاده منسوجات ضد امواج