توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
موضوع ایمن سازی در برابر امواج الکترومغناطیس در برنامه افق روشن رادیو سلامت

برنامه افق روشن رادیو سلامت با حضور آقای دکتر محمد رضا نظری ریس هیئت مدیره شرکت سلامت سینا و آقای مهندس علی گورانی ریس پرتو های وزارت بهداشت در مورد موضوع ایمن سازی در برابر امواج الکترومغناطیس.