توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
نامه شرکت سلامت سینا به دفتر سازمان بهداشت جهانی (WHO) در تهران جهت همکاری

نامه شرکت سلامت سینا به دفتر سازمان بهداشت جهانی (WHO) در تهران جهت همکاری

نامه شرکت سلامت سینا به دفتر سازمان بهداشت جهانی (WHO) در تهران جهت همکاری