توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
صفحه ارت
تماس بگیرید
صفحه ارت

صفحه ارت

استفاده از دستگاه های مولد امواج الکترومغناطیس مانند لپ تاپ، موبایل، مودم و… امروزه بسیار چشمگیر است. با توجه به مشکلات و بیماری هایی که امواج الکترومغناطیس بوجود می آورند، بحث ایمنی در برابر امواج بسیار حائز اهمیت واقع شده است. استفاده از محصولات ضد امواج که در ساختمان بکار می روند می تواند سلامتی انسان را به میزان قابل توجهی نسبت به امواج الکترومغناطیس افزایش دهد.

رنگ ضد امواج الکترومغناطیس، راه کاری برای افزایش ایمنی است. این رنگ ها رسانا هستند و برای ایجاد تعادل پتانسیلی، باید با زمین اتصال داشته باشند. قبل و یا بعد از اجرای رنگ صفحه های اتصال دهنده در مکان مناسب خود قرار می گیرند تا تعادل را ایجاد کنند. محصولاتی محافظ هستند که باید پایه گذاری شوند. به عنوان پایه برای افزایش ایمنی در زیر ساخت ها قرار می گیرند.

این صفحه های اتصال یک صفحه فلزی بوده که جهت اتصال نوار ارت به کابل اتصال به زمین استفاده می باشد.

صفحه ارت