توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
آموزش

ویدیو های آموزشی

کلینیک امواج: پنج نکته برای کاهش تشعشات تلفن های همراه


کلینیک امواج: آیا تلفن های بی سیم روی قلب تاثیر می گذارند؟


کلینیک امواج: آلودگی امواج الکترومغناطیس


کلینیک امواج: لباس های ضد امواج الکترومغناطیس


کلینیک امواج: تحقیقات انجام شده در دانمارک بر مودم های وای فای Wi-Fi 


کلینیک امواج: انفجار خودرو در پمپ بنزین در اثر انتشار امواج تلفن همراه