توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
اثر آلودگی امواج بر اماکن عمومی